MENU

16 березня 2018 року на базі Стегниківської філії НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» відбувся семінар-тренінг для вчителів математики, фізики та астрономії Байковецької ОТГ на тему «Використання інтерактивних методів навчання та інтерактивних технологій на уроках математики, фізики та астрономії». 

        Метою семінару було: впровадження інтерактивних технологій навчання, які сприяють інтелектуальному розвитку школярів, формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії вчителя та учнів, привернути увагу до актуальності даної проблеми на прикладі творчих напрацювань учителя математики Стегниківської філії НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» Скоробогатої Оксани Георгіївни.


У теоретичній частині методист з навчальних дисциплін Носко О.О. розкрив сутність інтерактивних методів навчання. Він відмітив, що під час інтерактивного навчання учень стає не об’єктом, а суб’єктом навчання, він відчуває себе активним учасником подій і власної освіти та розвитку. Це забезпечує внутрішню мотивацію навчання, що сприяє його ефективності. Адже науково-технічний прогрес України залежить від якості знань з математики і фізики. Поліпшення підготовки майбутніх спеціалістів сучасного виробництва неможливе без високого рівня знань з предметів природничого циклу.

Вчитель вищої кваліфікаційної категорії Скоробогата О.Г. відзначила, що сучасні учні дуже швидко сприймають ідеї інформаційного суспільства, тому зараз працювати з учнями так, як ми це робили 10-20 років тому, вже не виходить. Традиційна структура уроків ВИВЧЕННЯ - ЗАСВОЄННЯ - ФОРМУВАННЯ - СИСТЕМАТИЗАЦІЯ – КОНТРОЛЬ стає все менш ефективною. Часто буває так, що учням не цікаво те, що робить вчитель на уроці, вони не працюють чи навіть не чують вчителя, тому треба змінювати роль вчителя та учня в навчальному процесі, впроваджувати методики креативного навчання, які б відповідали сучасним реаліям освітнього процесу.

Вчителька підготувала цікаву презентацію, в якій показала, як в рамках інтерактивних технологій можна використовуватися різні підходи, нові методи, методичні прийоми та форми організації проведення занять.

Скоробогата О.Г. ознайомила учасників тренінгу з інтерактивними технологіями, які вона використовує, та які найбільш повно забезпечують комфортні умови навчання і розвитку школярів, всебічно реалізують їх природний потенціал, виховують особистість, здатну до cамоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення, яка вміє використовувати одержані знання для творчого розв'язання проблем, критично мислити.

Керівник міжшкільного методоб’єднання вчителів математики, фізики та астрономії, вчитель-методист Шемеля М.А. навів приклади використання індивідуальних, парних, колективних та фронтальних інтерактивних технологіїй навчання на уроках фізики та астрономії.

Учитель математики Дубовецької філії НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» Ільків Г.Р. поділилися власними напрацюваннями щодо використання електронного фото-сервісу Pinterest  для формування в учнів мотивації до плідної та результативної діяльності на уроках математики і фізики.

 

В процесі роботи семінару відбувся обмін думками із проблеми використання інтерактивних методів та технологій, узагальнено чимало цікавих ідей, визначено ефективні шляхи вдосконалення інтерактивного навчання, яке створює ситуацію успіху для кожного учня, сприяє розвитку його компетентності, що і є сьогодні основним завданням школи.

28 листопада 2017 року на базі НВК «Дубовецька ЗОШ І-ІІ ступенів-ДНЗ» відбувся семінар вчителів математики та фізики Байковецької ОТГ на тему «Забезпечення принципу наступності у формуванні математичної та фізичної компетентностей в початковій та основній школі».

Метою семінару було: розгляд чинників, які гальмують реалізацію принципу наступності у навчанні математики і фізики та умов, необхідних для досягнення оптимальних результатів у забезпеченні наступності змісту між початковою й основною школами в умовах впровадження компетентнісного підходу.

Методист Носко О.О. ознайомив учасників семінару з причинами виникнення проблем при узгодженні мети, змісту, організаційно-методичного забезпечення різних етапів освіти, надав методичні поради вчителям щодо створення умов для послідовного переходу від однієї сходинки навчання до другої, які базуються на збереженні та поступовому змінюванні змісту, форм, методів, технологій навчання та виховання.

Носко О.О. надав педагогам рекомендації з наступності щодо вивчення математики, фізики та астрономії, дотримання яких сприятиме кращій адаптації учнів, допоможе учителям правильно організувати процес навчання на різних ступенях освіти, позитивно впливатиме на підвищення мотивації навчання.

Вчитель НВК «Дубовецька ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ» Ільків Г.Р. поділилася власними методичними напрацюваннями щодо реалізації наступності навчання у 1-4 і 5-х класах, оскільки саме в цих класах учні набувають знання, виробляють уміння і навички, необхідні для успішного вивчення курсу математики.

Ільків Г.Р. наголосила на забезпеченні принципу наступності не тільки на кожному етапі навчання, а і в кожній конкретній його підсистемі, навела приклади «стикування» окремих ланок і перетворення їх в органічну взаємопов’язану систему фаз і стадій розвитку. 

Вчителі Бучок О.С. та Погнерибко А.В. продемонстрували методи розв’язування геометричних задач прикладного змісту, об’єднаних однією математичною ідеєю, які дозволяють організовувати творчий пошук розв’язання, навчають евристичним методам дослідження, сприяють формуванню вмінь і навичок математичного моделювання реальних процесів та вихованню правильного погляду на природу математичної науки, її зв’язок з реальністю. 

Учителі Скоробогата О.Г., Романів Т.В., Юрчак М.М. привернули увагу до важливих проблем навчання дітей мислити, ставити питання, пояснювати дії, які передують обчисленням, розуміння учнями умови задачі, осмислення кожної її фрази, ілюстрування задач рисунками, графіками, таблицями, обґрунтування, коментування, що полегшує розв’язання проблеми наступності, узгодженості змістового і процесуально-операційного аспектів навчання математики. 

Наступність передбачає: поступове ускладнення програмних вимог до математичної підготовки учнів; концентричний розвиток навчального матеріалу за спільними змістово-методичними лініями; узгодженість у трактуванні понятійного апарату; доступність матеріалу, його узагальнення і систематизацію; взаємодію нових знань з раніше засвоєними. 

Підбиваючи підсумки роботи, методист Носко О.О. відзначив, що компетентність учнів з математики, фізики та астрономії є ознакою високої якості навчальних умінь, можливості установлювати зв’язки між набутими знаннями та реальною ситуацією, здатності знаходити метод розв’язання, що відповідає проблемі та успішно використовувати свої уміння, сформовані протягом вивчення навчальних дисциплін. 

Вчителі повинні спрямовувати освітній процес на формування предметних компетентностей учнів, щоб допомогти кожній дитині усвідомити свою роль на Землі, нехай найскромнішу і непомітну, але важливу для суспільства, а це означає допомогти бути успішним і щасливим, в майбутньому реалізувати себе як особистість

Учасники семінару отримали електронні версії матеріалів, методичні рекомендації з питань забезпечення принципу наступності у формуванні математичної та фізичної компетентностей.

Розв’язування задач прикладного змісту як засіб розвитку ключових компетентностей учнів

28 квітня 2017 року на базі НВК «Шляхтинецька ЗОШ І-ІІ ступенів ім.О.Г.Барвінського-ДНЗ» відбувся семінар вчителів математики Байковецької ОТГ на тему «Розв’язування задач прикладного змісту».

Метою семінару було: продемонструвати практичну спрямованість курсу математики, розкрити роль та можливості математики у пізнанні та описанні реальних процесів і явищ дійсності, розглянути математичні методи у процесі розв’язування навчальних і практичних задач.

Методист Носко О.О. відзначив, що задачі прикладного змісту сприяють вирішенню багатьох завдань навчального процесу, розкривають методологічні питання взаємозв’язку теорії і практики, формують в учнів науковий світогляд, сприяють розвитку компетентностей, підвищують інтерес до математики, забезпечують розвиток технічної творчості, сприяють здійсненню профорієнтаційної роботи. Такі задачі переконують учнів у правильності теоретичних знань.

Вчитель математики НВК «Шляхтинецька ЗОШ І-ІІ ступенів ім.О.Г.Барвінського-ДНЗ» Прус Б.М. поділився досвідом складання спільно з учнями математичних моделей прикладних задач. Він відмітив, що вчителю слід уважно підійти до кожної такої задачі: підготувати ряд евристичних запитань, які спрямують учнів до конкретного навчального матеріалу, визначити суттєві та абстрагуватися від несуттєвих властивостей об’єкта, сформулювати умову та вимогу прикладної задачі мовою математики.

На таких заняттях підвищується активність учнів, а в результаті покращується якість запам’ятовування і відтворення досліджуваного матеріалу, оскільки учні не тільки сприймають матеріал від учителя, але й самі беруть активну участь у його створенні та засвоєнні шляхом поєднання розумових операцій з практичними діями.

Вчителі математики Дубовецької ЗОШ І-ІІ ст. Ільків Г.Р., Стегниківської ЗОШ І-ІІ ст. Скоробогата О.Г. зауважили, що навчальний процес потрібно будувати так, щоб учні відчували потребу усвідомлення теоретичного матеріалу, а не тільки запам’ятовували записи готових теоретичних положень. Лише за такої умови вони зможуть відчувати закономірності, які вивчають, і потребу цих знань для практичної діяльності. Осми­слені відповідні практичні завдання допомагають учням збагну­ти цінність вивченого.

Методист Носко О.О. проаналізував розв’язання проблеми в психолого-педагогічній, навчально-методичній літературі і стан її реалізації у практиці роботи вчителів Байковецької ОТГ та вчителів м.Чорткова, з досвідом роботи яких він ознайомився на обласному семінарі «Методичні аспекти узагальнення і систематизації знань з математики в системі сучасних технологій навчання» 20 квітня 2017 року.

Учасники семінару отримали електронні версії матеріалів, методичні рекомендації з питань складання і розв’язування задач прикладного змісту.

Впровадження ефективних форм підготовки учнів до ДПА та ЗНО з математики

30 березня 2017 року на базі НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» відбулася інструктивно-методична нарада для вчителів математики Байковецької ОТГ на тему «Вимоги до математичної підготовки учнів. Ефективні форми підготовки учнів до ДПА та ЗНО з математики». Нараду підготували та провели методист відділу освіти Носко О.О., керівник міжшкільного методоб’єднання вчителів математики, вчитель-методист Іванко Т.М, вчитель-методист Шемеля М.А., молодий талановитий вчитель НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» Бучок О.С.

Метою наради було: опрацювати методичні рекомендації щодо організації закінчення навчального року, розглянути орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів 9 класу з математики в 2016/2017 навчальному році та змісту атестаційних завдань, вибрати підручники для 9 класу з алгебри та геометрії на 2017/2018 навчальний рік.

Методист Носко О.О. наголосив на важливості формування в учнів математичних знань як важливої умови повноцінного життя в сучасному суспільстві, необхідності інтелектуального розвитку учнів, розвитку їхнього логічного мислення, пам’яті, уваги, інтуїції, умінь аналізувати, класифікувати, узагальнювати.

Носко О.О. звернув увагу вчителів математики на підбір завдань при підготовці атестаційних робіт, які дозволяють перевірити засвоєння учнями основних тем курсу алгебри та геометрії, знання основних формул і понять, розвиток логічного мислення, просторової уяви, алгоритмічної культури, але обов’язково мають відповідати державним вимогам до рівня математичної підготовки учнів, визначеним навчальною програмою. 

Керівник міжшкільного методоб’єднання вчителів математики, вчитель-методист Іванко Т.М. ознайомила учасників наради із змістом підібраних нею атестаційних завдань, надала рекомендації педагогам щодо критеріїв і схеми оцінювання завдань, розкрила особливості оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю сертифікаційної роботи з математики ЗНО-2017.

Учителі Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. Погнерибко А.В., Дубовецької ЗОШ І-ІІ ст. Ільків Г.Р., Стегниківської ЗОШ І-ІІ ст. Скоробагата О.Г., Шляхтинецької ЗОШ І-ІІ ст. ім.О.Г.Барвінського Прус Б.М. поділилися власними напрацюваннями щодо підготовки завдань для ДПА з математики.

Вчитель НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» Бучок О.С. розказала про творчу зустріч вчителів математики Тернопільщини з автором підручників та багаточисленних посібників з математики, кандидатом фізико-математичних наук, доцентом Києво-Могилянської Академії Захарійченком Ю.О., презентованими ним цікавими методами викладання математики, які дають змогу перетворювати складний навчальний матеріал у простий та доступний.

Вчителі математики Байковецької ОТГ ознайомилися із новим підручником з алгебри для 9 класу Захарійченка Ю.О., дидактичним забезпеченням до нього, демоверсією цього видання. Всі педагоги вирішили при відборі підручників для 9 класу, який проходить з 20 березня по 14 квітня, вибрати підручник саме цього автора.

Найбільшу прихильність серед учасників наради знайшов підручник з геометрії для 9 класу, підготовлений авторським колективом під керівництвом Єршової А.П.

Учні шкіл Байковецької ОТГ взяли участь у весняному етапі Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру»

Відповідно до повноважень, делегованих Міжнародною асоціацією «KANGOUROU SANS FRONTIERES» («Кенгуру без кордонів»), що працює під егідою ЮНЕСКО, та на виконання наказу МОНмолодьспорту №552 від 07.05.2012 р. «Про затвердження Положення про Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру», Листа МОН №1/9-427 від 10.08.2016р. в Україні конкурс «Кенгуру» проводиться Львівським фізико-математичним ліцеєм-інтернатом при Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Метою конкурсу є популяризація математичних ідей та підтримка талановитих школярів, розвиток їх інтелектуальних здібностей, активізація творчої діяльності вчителів, вироблення методичних рекомендацій щодо вдосконалення навчальних програм та підручників шляхом аналізу статистичних даних результатів конкурсу.

16 березня 2017 року у всіх школах Байковецької ОТГ пройшов весняний етап Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру», який проведено в усіх регіонах України за однаковими завданнями для кожної вікової групи.

Вчителі математики Іванко Т.М., Бучок О.С., Ільків Г.Р., Погнерибко А.В., Прус Б.М., Скоробогата О.Г., Юрчак М.М. – координатори конкурсу в своїх навчальних закладах з метою підвищення ефективності навчання математики активно залучають школярів до участі в конкурсі, формують творче мислення учнів, стимулюють особистісний розвиток школярів.

Результати конкурсу, отримані шляхом обробки бланків відповідей учасників, будуть оприлюднені не пізніше, ніж через вісім тижнів після його проведення, на сайті: www.kangaroo.com.ua.

Висловлюємо впевненість, що офіційні результати наших учнів в Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру-2017» виявлять правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність їхніх відповідей, підтвердять якість знань, розвиток математичної компетентності, належний рівень в регіональному та Всеукраїнському рейтингах.

Свято числа π

14 березня у Стегниківській ЗОШ І-ІІ ступенів у рамках проведення тижня математики відбулося свято загадкового, дивовижного, чудового, нескінченного, неперіодичного, ірраціонального, трансцендентного числа π, яке протягом 4000 років хвилює людство. Свято організувала і провела вчитель математики Скоробогата Оксана Георгіївна з учнями 5-9 класів та вчителями школи.

Під час заходу учні у вигляді презентацій продемонстрували свою роботу над дослідницько-пошуковими проектами з математики, інтегрованими з фізикою, інформатикою, історією, мистецтвом та англійською мовою «Число π – число хаосу чи гармонії?». 

Учасники були поділені на групи: «Журналісти» (8 клас), «Історики» (9 клас), «Аналітики» (6 клас), «Практики» (5 клас) і «Дослідники» (Чирський Святослав (9 клас), Маглевич Михайло (9 клас), Банніков Тарас (7 клас), Бутрин Василь Степанович – вчитель фізики, Кузь Любов Василівна – вчитель інформатики, Скоробогата Оксана Георгіївна – вчитель математики).

Учні 8 класу з допомогою презентації «Шанувальники числа π» розповіли усім, чому саме 14 березня святкують Міжнародний день числа π, які є в світі пам’ятники, книги, фільми про це число.

Присутні прослухали мелодію числа π, яку склав молодий піаніст із США, поставивши у відповідність кожній цифрі ноту.

 

Учні 9 класу з допомогою презентації «Гонка зо числом π» розповіли про вчених, які досліджували це число, зокрема про Архімеда, Джонса, Ейлера, Лудольфа.

Учні 6 класу продемонстрували презентацію «Способи запам’ятовування числа π», віршами українською і англійською мовами розповіли про способи запам’ятовування числа π та про світові рекорди по запам’ятовуванню цифр числа.

Учні 5 класу спекли печиво з числом π та організували солодку ярмарку.

Оксана Георгіївна спекла торт з числом π, який розділила усім по кусочку.

Група «Дослідники» продемонстрували презентацію «Способи обчислення числа π та експериментальні методи обчислення числа»: 

Скоробогата Оксана Георгіївна розповіла про спосіб обчислення числа, описаний у Біблії та показала, як знайти число π вимірюванням з допомогою нитки довжини кола та діаметра чашки і склянки за формулою π = C / D.

Бутрин Василь Степанович продемонстрував, як за допомогою фізичного експерименту (зважування) квадрата і вписаного у нього круга за формулою π = 4 * mкр: mкв обчислити число π.

Кузь Любов Василівна розповіла про метод статистичних випробувань Монте-Карло, який ґрунтується на використанні випадкових чисел: обчислення числа π за допомогою підрахунку крапель води, які впали на квадрат та вписаний у нього круг, за формулою π = 4Nкр:Nкв. 

Вчителька продемонструвала програму у FreePascal, з допомогою якої можна обчислити число π методом Монте-Карло. Цей спосіб вона випробовувала в університеті на заняттях матаналізу із викладачем Габрель Ольгою Михайлівною.

Учень 9 класу Чирський Святослав продемонстрував спосіб Бюффона для обчислення числа π киданням голки та підрахунком перетинів голки з паралельними лініями.

Усі учасники свята нагороджені піастрами за те, що вони знайшли стільки багато цікавої інформації про це чарівне число.

Методичне об'єднання вчителів математики та фізики

   4 листопада 2016 року на базі НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ»   відбувся семінар вчителів математики та фізики Байковецької ОТГ на тему «Аналіз і пошук ефективних форм і методів оцінювання навчальних досягнень учнів».
    Метою семінару було: ознайомити вчителів з науково-методичними аспектами  оцінювання навчальних досягнень учнів в умовах впровадження компетентнісного підходу; привернути увагу до інновацій в оцінюванні на прикладах творчих напрацювань вчителів ОТГ з даної проблеми.
    Методист Носко О.О. ознайомив учасників семінару з теоретичними основами контролю і оцінювання навчальної діяльності учнів, нормативними документами, які регламентують вимоги до  оцінювання навчальних досягнень з математики та фізики, наголосив на необхідності неухильного дотримання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. В сучасних умовах оцінювання має перетворитися з демонстрації результатів у засіб стимулювання учнів до навчання. Використання інновацій в оцінюванні (рейтингової системи, методу портфоліо, тестових технологій) дає змогу найкраще виявити правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність відповідей учнів, визначити якість знань, рівень володіння мисленнєвими операціями та самостійність оцінних суджень школярів.
 
 
 
      Керівник міжшкільного методичного об’єднання вчителів математики Іванко Т.М. провела майстер-клас, під час якого розкрила умови, що забезпечують ефективність педагогічного контролю, звернула увагу вчителів на функції, види, принципи, методи та форми контролю, які допомагають учням здобувати необхідні ключові та предметні компетентності, на прикладі власного досвіду окреслила основні проблеми при оцінюванні навчальних досягнень учнів з математики, намітила шляхи подолання причин неуспішності школярів, поділилася власними інноваційними напрацюваннями, які сприяють  активній діяльності кожного учня, наочним прикладом проведення уроку-казки з математики «Відсотки» з використанням інтерактивних та інформаційних технологій. Іванко Т.М. наголосила на важливості тісної взаємодії школи та сім’ї дляформування творчої особистості, досягнення належних результатів навчання учнів.  
       Керівник міжшкільного методичного об’єднання вчителів фізики Шемеля М.А. ознайомив вчителів з науково-методичними аспектами  впровадження інноваційних технологій оцінювання навчальних досягнень з фізики, спрямованих на розвиток особистості  учня, розкрив методологічні підходи до формування успішної особистості на прикладі власних творчих напрацювань. Шемеля М.А. акцентував на необхідності використання нових прогресивних форм передачі знань та вмінь, сучасних підручників та посібників, важливості застосування на практиці цікавих та сучасних технологій, удосконалення професійної майстерності вчителів, запропонував організувати на базі кабінету фізики НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ» роботу «Клубу молодого винахідника», продемонстрував учасникам семінару цікаві прилади та установки.
       Вчитель математики НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ» Бучок О.С. поділилася власним досвідом щодо використання «Таблиці оцінювання учнів» на уроках, впровадження електронного щоденника як засобу комунікації з батьками, розв’язування задач для розвитку різноманітних компетентностей учнів.  
      Учителі навчальних закладів Байковецької ОТГ Бутрин В.С., Ільків Г.Р., Погнерибко А.В., Прус Б.М,  Романів Т.В.,  Скоробогата О.Г. привернули увагу до важливих проблем підвищення е

uCoz